Úvod

Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě

firmy Nord LMK s.r.o.,
Vorlíčkova 77, 273 64 Doksy
IČO: 27623602 , DIČ: CZ27623602
IBAN: CZC78 8040 0000 0021 6110 1530

Všechny obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, pokud není dále sjednáno jinak. Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen „kupující“) zašle firmě Nord LMK. (dále jen „prodávající“) touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou.

Objednané zboží bude kupujícímu vydáno ve skladu prodávajícího na adrese Kladenská 390 ,Velká Dobrá, 273 61 . Pro Prahu a blízké okolí je možné zvolit „přepravu smluvním dopravcem“ – v tomto případě bude cena za dopravu kalkulována dodatečně dle požadovaného místa dodání a objednaného zboží. Částka za dopravu bude kupujícímu sdělena telefonicky nebo mailem. Po odsouhlasení zaslané ceny bude zboží expedováno.

Dále je možné (u některých materiálů) využít doručení zboží prostřednictvím PPL.

Cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku. Ceny zboží jsou udávány vč. DPH.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí a zjevné vady ihned reklamovat.

Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

2) Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující sdělí při objednání zboží, jsou považovány za důvěrné a zavazuje se, že budou použity pouze pro účel plnění kupní smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro evidenci daného obchodního případu.

3) Objednávání zboží

Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku. Příslušný objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. § 53a odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění. Aby mohla být objednávka prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží odpovídající daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

4) Cena zboží

Ceny, uvedené v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuální platné ceny. Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění nového ceníku.

5) Používané doklady

– elektronická objednávka vyplněná kupujícím
– potvrzení přijetí objednávky prodávajícím odeslané e-mailem kupujícímu
– potvrzení objednávky, obsahující informace o termínu a možnosti odběru zboží
– daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta je u zboží skladem obvykle do 3 dnů. V případě, že zboží nebude v době objednání skladem, budeme Vás telefonicky nemo e-mailem informovat o předpokládané době naskladnění Vámi požadovaného zboží.

7) Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat zda dané zboží nevykazuje zjevné vady. Zjevné vady je nutné reklamovat u prodávajícího ihned. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodejce.

8) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, vady vzniklé nesprávným používáním výrobku a vady vzniklé nesprávným skladováním.

9) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v katalogu zboží tohoto e-shopu prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Ochrana osobních údajů.